سلام به همه هشتمی های عزیز امروز جوابیه فصل دوم عربی هشتم رو آماده کرده ایم که میتونید در ادامه مطلب مشاهده کنید!

اهمیت زبان عربی

حمد و سپاس برای خدا که پروردگار جهان است.برای اینکه ما در سال گذشته موفق شدیم و می توانیم متن های ساده را بخوانیم.

ما نیاز به یادگیری زبان عربی داریم.

چون زبان دین ماست و زبان فارسی به آن بسیار آمیخته شده است.

قطعا زبان عربی از زبان های جهانیان است و آقرآن و احادیٍ بع زبان عربی آشکار است.

عربی از زمان های رسمی در سازمان ملل متحد است.

ایرلنی ها خدمت کردند به زبان عربی بسیار زیاد.

فیروزآبادی لغت نامه ای درباره زبان عربی نوشت.اسم آن القاموس المحیط است و سیبویه اولین کتاب کامل قواعد زبان عربی را نوشت.اسم آن الکتاب است.

بیشتر اسم های پسران و دختران در جهان اسلام عربی است.

کلمه های عربی در فارسی زیاد است و این باعث احترام ایرانی ها برای زبان قرآن است.

من می شناسم معنی کلمه های زیاد و یاد می کنم کلمه های سال گذشته و بر خواندن کلمه های ساده قادر ام*.در مثال آمده است:علم مانند نقش در سنگ است.

منبع:سایت هشتمی ها